Login

Adviseur bedrijfsvoering

Amsterdam
Detachering ZZP
24 - 32 uur 32 - 36 uur
Noord-Holland

Job description

Doel van de functie:

Adviseert en ondersteunt de directeur en het management van de afdeling Wonen bij het controleren, adviseren, signaleren en bewaken van de werkprocessen, managementrapportages en alle onderwerpen op het gebied van de interne bedrijfsvoering van de afdeling Wonen.

1. Ondersteuning en advisering

 • Directeur en management van de afdeling Wonen krijgen, gevraagd en ongevraagd, advies en ondersteuning over de bedrijfsvoering, waarbij de adviseur fungeert als klankbord en sparringpartner.

 • Bewaakt de realisatie van bedrijfsresultaten en meerjarenambities van de afdeling Wonen en vertaalt deze naar targets.

 • Bewaakt de efficiëntie en effectiviteit van de bedrijfsvoering en adviseert over verbetervoorstellen.

 • Neemt op verzoek deel aan het MT waarin een signalerende en adviserende rol en instelling vereist is.

 • Is gesprekspartner voor afdelingen/functies die te maken hebben met de interne bedrijfsvoering, zoals de Controller en Interne Beheersing.

2. Rapportage

 • In onderling overleg met de directeur en het management bepalen van de te rapporteren ken- en stuurgetallen en het format van de rapportage voor interne sturing van het bedrijfsonderdeel.

 • Coördineert het proces van de maandelijkse managementrapportage voor de interne sturing, controleert deze en doet zo nodig verbetervoorstellen. (let op: de lijn vult de maandrapportage, Bedrijfsvoering bundelt en bewaakt de logica van de inhoud).

 • Bewaakt en monitort de validiteit van cijfers, toelichtingen, kosten en opbrengsten en onderneemt actie indien nieuwe/aanvullende rapportages gewenst zijn.

 • Coördineert de rapportages en onderlinge afstemming tussen de afdeling Wonen en overige afdelingen om te komen tot een optimale kwaliteit ( Financiën, Interne Beheersing en ICT).

 • Biedt ondersteuning en voorbereiding ten behoeve van de rapportages voor interne sturing.

3. Plant, controleert en adviseert bij vastleggen werkprocessen

 • Ziet erop toe dat de werkprocessen en procedures functioneren, evalueert dit en legt het vast.

 • De planning & control-cyclus binnen het eigen bedrijfsonderdeel is geborgd, begeleid en waar nodig bijgestuurd, planningen zijn hiertoe ingesteld en uitgevoerd.

 • Een financiële (meerjaren)begroting is voor het bedrijfsonderdeel binnen het kader van de strategische planning opgemaakt.

 • Ondersteunt de directeur en het management (proactief) op het gebied van financiële en operationele beheersing van de bedrijfsvoering in het eigen bedrijfsonderdeel.

 • Ondersteunt c.q. draagt in overleg met het management zorg voor het opstellen, analyseren en toetsen van de begroting/budgettering.

 • Risicogebieden ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn tijdig in kaart gebracht en bekend bij de budgetverantwoordelijken en de Manager Staf.

 • Belanghebbenden zijn voorzien van adequate en betrouwbare informatie door een passende en actuele informatievoorziening.

 • Verbetermogelijkheden in de werkprocessen zijn door tijdige analyse in de werkprocesgroepen gesignaleerd en verbetervoorstellen zijn ingediend bij de manager en uiteindelijk geborgd.

 • Toetst de juiste werking en evalueert de bedrijfsprocessen van wonen is samenwerking met de verantwoordelijke manager.

 • Er is tijdig en correct afgestemd met de afdelingen Interne Beheersing, Planning en Control, ICT en Financiën.

4. Resultaatverantwoordelijkheid

 • Levert door een goede samenwerking met de directeur en het management een belangrijke bijdrage aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering van de afdeling Wonen.

 • Maakt (meerjaren)begrotingen bij jaarplannen en geeft sturing aan de managementinformatie.

 • Doet verbetervoorstellen voor werkprocessen van wonen en zorgt voor de borging hiervan.

Benefits

Schaal J

Adviseur bedrijfsvoering
Nieuw item
Corpo Mission Groep B.V. uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.